Internet Archive BookReader

Acharya Kshemendra Dr. Manohar Lal Gaur